ID: 7592

Stan, Novi Grad

 

Foto


Opis nekretnine


Naša agencija nudi stanove u izgradnji na frekventnoj lokaciji naselja Otoka:

 

Počela je izgradnja stanova , a useljenje je planirano naredne godine -2020. u oktobru ili novembru krajnji rok, u zavisnosti od vremenskih prilika moze biti i ranije dva mjeseca.

LOKACIJA :

Pozicija zgrade ce biti veoma atraktivna, u neposrednoj blizini mnogih trznih centara, Merkura , kompleksa poslovno-stambenih na Otoci , javnog prevoza, Škola, obdanista, Doma Zdravlja Kumrovec i mnogih drugih javnih ustanova urbanog djela opcina koje graniče- opcine Novi Grad i Novo Sarajevo , samim tim i blizinu svih sadrzaja opcine Novo Sarajevo. Ukoliko zelite blizinu svih sadrzaja , ugodno zivljenje i boravak u novoizgradjenim stanovima visoke kvalitete ,onda su ovi stanovi optimalan odabir za vaš topli dom.

 

TEHNIČKI OPIS :

Projektovano rješnje u potpunsoti poštuje regulacioni plan, te odluke o njegovom provođenju. Projektovana spratnost iznosi -3+P+6. Tri podzemne etaže, projektovane su za stacionarni saobraćaj tj za parkiranje putničkih automobila.

Prizemlje i sprat namijenjen je za poslovanje, tj. za poslovne sadržaje. Stambeni dio riješen od 2. do 6. kata.

Predviđen je silaz u tri podzemne etaže objekta, namijenjen za kolektivnu garažu za putničke automobile, za potrebe novoprojetovanog objekta.  Sa pristupnog trga riješen je i stambeni ulaz u objekat.

Prilazi i ulazi u objekat projektovani su u skladu sa „Uredbom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sperečavanje stvaranja arhitiktonskourbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima” (Službene novine F BiH, br.48/09), te je omogućen nesmetan pristup ljudima u invalidskim kolicima. Osim toga na 2. katu, stan S-8, projektovan je tako da ga mogu koristiti i invalidna lica u kolicima.

Obzirom da je sa istočne strane parcele, na susjednoj parceli, prema regulacionom planu predviđen poslovni objekat spratnosti P+1 i to do granice predmetne parcele, to je gabarit prizemlja i 1. kata, predmetnog objekta također projektovan do granice parcele, odnosno na granici je predviđen zabatni zid, što je u skladu sa regulacionim planom a omogućuje i susjedu da dođe na samu granicu svoje parcele.

Objekat je na parcelu postavljen u skladu sa regulacionim planom. U tom smislu poštovane su sve regulacione linije koje nisu iste u podzemnim i nadzemnim etažama. Tako su u podrumskim etažama nešto veće, u prizemlju su nešto manje jer se isto sa južne strane, nešto uvlači, da bi gabariti iznad kote 4,50m, ponovo bili nešto veći.

Gabaritne dimenzije podrumskih etaža iznose: 32,60 x 38,05m, što je manje u odnosu na regulacioni plan, jer je ostavljena mogućnost eventualnog osiguranja građevinske jame.

Maksimalne gabritne dimenzije prizemlja zajedno sa gabaritom ulazne rampe iznose: 29,65×29,0 m.

Maksimalne gabaritne dimenzije 1. Kata iznose: 29,65×29,0 m.

Maksimalni gabariti stambene etaže od 2. do 6. kata, gledano po obimu objekta iznose: 32,65 +29,0+5,40+0,60+11,32+5,35+12,19+1,24+3,93+23,16 m. Ovdje je važno naglasiti da etaže od 2. do 6. kata imaju oblik slova “L”, sa jednim atrijem, i mnogo su manje od dozvoljenih gabarita, prema regalacionom planu.

Saobraćaj u mirovanju je riješen putem podzemne kolektivne garaže, koja je projektovana kroz tri podzemne etaže, ukupnog kapaciteta 94 parking mijesta. Ovaj broj je i veći od potrebnog minimuma (81 pm) jer su ispoštovani normativi da na svaki stan dolazi 1,1 parking mjesto i na 60 m2 BGP, trgovačkog prostora dolazi 1 pm. Projektom je predviđeno ukupno 50 stanova i 1.572 m2, trgovačkog poslovnog prostora, iz čega proizilazi da je potrebno 81 parking mjesto, a projektom je predviđeno 94 pm. Dokaz: 50×1,1+1.572:60=55+26=81.

U okviru parcele, slobodan pješački prostor je ozelenjen, popločan i oplemljenjen visokim i niskim zelenilom, urbanim mobilijarom i sl, a imaće ulugu otvorenog javnog prostora. Ravan krov iznad prvog kata, projektovan je kao zeleni, jednako tako predviđen je ravan krov iznad 6.kata.

Objekat ima stambeno-poslovnu namjenu, sa potrebnim pratećim prostorom za parkiranje putničkih automobila. U koncepualnom smislu podjeljen je na tri cjeline i to: – tri podzemne etaže, gdje su riješene kolektivne garaže, – prizemlje i 1. kat, koji su namijenjeni za poslovne prostore, – 2. do 6. kat, koji je namijenjen za stanovanje.

U garažu se pristupa putem ulazno izlazne rampe (kosine), koja se nastavlja do trećeg podzemnog nivoa garaže. Pored samog parkirališta u garaži su riješeni svi potrebni prateći sadržaji. Evakuacija iz garaža moguća je i preko rampi/kosina, jar je jedan dio posebno markiran za kominukaciju pješaka.

Stambeni dio proteže se od drugog do šestog kata. Što se tiče stanova, oni su projektovani fleksibilno i to za potrebe tržišta. Na karakterističnoj etaži projektom je predviđeno ukupno 10 stanova. Stanovi su različite strukture i kvadrature a kreću se od studija-garsonjere, dvosobnih, dvoiposobnih, i trosobnih, naminenjeni za različite slojeve društva. Neto površine se kreću od cca 50 do 78 m2. Svi stanovi su projektovani modularno, i to tako da se mogu spajati, dijeliti, što će zavisiti od potrebe tržišta. Na 2. katu, stan S-8, projektovan je tako da ga mogu koristiti i invalidna lica u kolicima.

Ukupan broj stambenih jedinica, prema ovom projektu iznosi 50.

U konceptualnom smislu, radi se o tipičnom stambeno-poslovnom objektu, plasiranom na ravnom terenu, gdje je podrumski dio objekta namijenjen za parkiranje, prizemlje i 1. kata za poslovanje, dok su etaže od 2. do 6. kata, planirane za stanovanje. Objekat se završava ravnim neprohodnim ozelenjenim krovom.

U konceptualnom smislu projekat prati zatečeno stanje na terenu, te se prilagođava postojećem stambnom-poslovnom objektu, te proširenju istog, koji je od istog investitora, kao i budućoj realizaciji regulacionog plana.

U tom smislu parcela je posmatrana kao jedinstvena, gdje su kompozicioni riješeni postojeći objekat, objekat u izgradnji, te novoprojektovani objekat, gdje je sa njegove istočne strane kroz prizemlje i sprat projektovan zabatni zidi kako bi se poslovni dio mogao nastaviti i na sussjednoj parceli, gdje je po regulacionom planu predviđena izgradnja poslovnog objekta spratnosti P+1.
KONSTRUKCIJA:

U konstruktivnom smislu objekat je projektovan kao klasična stalna građevina, čiju strukturu čini armirani beton. Dakle radi se o monolitnoj armirano betonskoj konstrukciji. Vertikalnu konstrukciju čine AB zidovi i stubovi. Horizontalna konstrukcija sastoji se od AB monolitnih punih ploča, greda i ramova. Ispunski i pregradni zidovi projektovani su od opečnih proizvoda. Horizontalne sile preuzimaće AB platna i ramovi, koja se pojavljuju u oba smjera.

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE I PRIMIJENJENI MATERIJALI:

Objekat je projektovan u savremenom duhu uz maksimalno poštovanje lokalnog ambijenta. Dakle, pokušalo se obzirom na lokaciju isprojektovati, potpuno moderan objekat koji će u bazičnom konceptu imati nešto tradicionalno i ambijentalno. Samo oblikovanje objekta proizašlo je iz njegovog bazičnog koncepta i namjene. Radi se se o tipično stambeno-poslovnom objektu, namijenjenom za različite slojeve stanovništva. Na objektu su primijenjeni savremeni i prirodni ekološki materijali. Uglavnom radi se termički izolovanim fasadama sa završnom obradom od kompozitnih bakelitnih ploča, silikatnim fasadnim žbukama, kamenim pločama i sl. Otvori se zatvaraju plastičnim i aluminijskim plastificiranim profilima sa prekinutim termičkim mostom. Projektovano je multifunkcinalno termoreflksno izo staklo sa Low-E efektom.

Objekat je termički izolovan, pri čemu se vodilo računa o racionalnoj upotrebi energije, energetskoj efikasnosti i učinkovitosti. Termički propračun rađen je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije, Službene novine F BiH, br. 49 od 29.07.2009.).

Pregradni, ispunski i fasadni zidovi projektovani su od opekarskih proizvoda. Zidovi između stanova, projektovani su kao sendvič zidovi u opekarskim blokovima ili u armiranom beton sa termičkom i zvučnom izolacijom, koja osigurava, termičku neovisnost i zvučnu izolovanost od 52 dBa. Sa unutrašnje stane malterišu se mašinskim gipsanim malterom, sem vlažnih prostorija gdje je projektovan mašinski cementni malter. Zidovi prema hodnicima obloženi su zvučno-termičkom izolacijom debljine 5 cm. Spušteni strop u poslovnim prostorima kao i u stambenom hodniku predviđen je od gipskarton ploča. Svi podovi su projektovani kao plivajući, sa završnom oblogom zavisno od karaktera pojedinih prostorija. Tako su podovi soba u stanovima, projektovani kao panel pod, dok se u sanitarnim prostorima pojavljuje karamika. Podovi stubišta i zajedničkih hodnika projektovani su u kamenu. Pregradni zidovi poslovnih prostora projektovani su u sistemu gips-karton ploča. Unutrašnji zidovi se gletuju i boje disperzivnom ekološkom bojom.

Ulazna vrata u stanove predviđena su kao protuprovalna, protudimna i otporna na požar 30 min.

Vrata na požarnom stepeništu projektovana su kao negoriva i otporna na požar 90 min. Unutrašnji otvori projektovani su u stolariji. Od opreme ovim projektom se predviđaju samo sanitarni elementi u sanitarnim čvorovima, dok se u kuhinjama izvode samo instalacije.

Neprohodan ravni krov završno je materijaliziran djelomično u šljunku, a djelomično je ozelenjen niskim rastinjem.

Ideja je da objekat svojom formom i primijenjenim materijalima na logičan način ispuni predmetni neizgrađeni prostor te ostavi duh i pečat vremena u kojem je nastao. Njegovo arhitektonsko oblikovanje i primijenjeni materijali treba da budu pozitivan izazov i podstrek, na buduću izgradnju na ovom lokalitetu.

Posebna pažnja vođena je plasiranju objekta u zatečeni ambijent, gdje je bilo neophodno na jedinstven način kvalitetno riješiti postojeći stambeno-poslovni objekt P+3+M, te njegovo proširenje gdje je trenutno u izgradnji spratnoti P+6+dio 7, a ostaviti mogućnost izgradnje jedinstvenog poslovnog niza spratnosti P+1, koji je planiran kao nastavak na susjednoj parceli, sa istočne strane.

INSTALACIJE:

U objektu se predviđaju instalacije vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje, te mašinske instalacije. U garažnom dijelu objekta predviđene su, izmeđuostalog i sprinkler instalacije. Objekat će se priključiti na komunalnu infrastrukturu kao što su gradska kanalizacija, gradski vodovod, električna energija, gas, ptt, kablovska TV i sl. Grijanje objekta projektovano je kao etažno, sa radijatorima kao grejnim tijelima. Kao izvor toplote, koristiće se vrelovod, za kojeg je dobivena Informacija da postoji mogućnost priključenja od strane KJKP Toplane. U tom smislu prema projektnom zadatku i uputama od strane KJKP Toplane, projektovana je podstanica u podrumu -1, objekta. Za svaki stan na svakoj etaži u zajedničkim komunikacijama, projektovani su kalorimetri.

U svakom stanu projektovana je i po jedna klima jedinica, koja ljeti ima ulogu hlađenja, dok je zimi alternativni izvor grijanja. Općenito, sve instalacije projektovane su prema uslovima datim od kantonalnih komunulnih javnih preduzeća i to do nivoa da se mogu izvšiti svi potrebni priključci na potrebnu komunalnu infrastrukturu.

CIJENE I KVADRATURE :

Stanovi od S1-S5 su po : 2500 KM/ m2 sa pdvo-om u izgradnji,a po zavrsetku isti stanovi ce biti 2700 KM/m2 sa pdvo-om.

Stanovi : S6 , S9 I S10 su po 2400 KM /m2 sa pdv-om u izgradnji i po zevrsetku 2600 KM/m2 sa pdv-om.

Stanovi S7 i S8 su 2300KM/m2 sa pdvo-om u izgradnji i po zavrsetku 2500 KM/m2 sa pdvo-om.

NACIN KREDITIRANJA :

Partner banka je Ziraat Banka , tako da jedogovor da firma garantira do etaziranja stambenih i poslovnih jedinica , a po etaziranju ide pod hipoteku .

Kamatna stopa hipotekarnog kredita iznosi 2,99 %.

 

Priključak struje se placa u iznosu od 1250 KM / m2.

 

Ukoliko zelite pogledati i rezervisati jedan od stanova ili poslovni prostor mozete nas kontaktirati na jedan od brojeva mobitela ili putem maila :

AGENT : ELMEDINA BJELAK
PLANDIŠTE 90 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 692-587 GSM: +387 61 368-456 GSM: +387 62 685-680
meho.1205 Pratite nas na Facebook-u
Email:
info@luxuri-partneri.com

www.luxuri-partneri.com

 

 


Luxuri & Partneri nekretnine i posredovanje je kompanija iz Sarajeva koja nudi svojim klijentima više uslužnih djelatnosti. Nositeljska djelatnost su nam Nekretnine na području BIH.
Razmišljate li o kupnji ili prodaji nekretnine agencija Luxuri je pravi odabir.

Nekretnine i Posredovanje
    KONTAKTIRAJTE NAS
  • Adresa:Blazujski Drum 2, 71210 Ilidza - Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  • Telefon:+387 61 368-456 i +387 61 207 448

  • Email: info@luxuri-partneri.com

© LUXURI Nekretnine 2013. Sva prava zadržana. Design by Luxuri & Partneri